Det svenska näringslivet angår fler än bara de som arbetar där. Framgångsrika företag är en förutsättning för den svenska välfärden. Därför finns det en svensk myndighet som arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft och skapa bättre förutsättningar för företaganden, både på nationell och på regional nivå.

Tillväxtverket hör till Näringsdepartementet, och har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Myndighetens verksamhet startade 1 april 2009. Företagens tillväxt är viktig för hela Sveriges tillväxt, och det är tillväxten som möjliggör en stor del av välfärden. Regleringsbrevet för Tillväxtverket finns att läsa här.

I korthet kan Tillväxtverkets uppdrag sammanfattas i att få fram fler framgångsrika företag. Myndigheten ska inte bara verka för att det startas nya företag, utan också att dessa företag växer. Myndigheten kan hjälpa företagen på olika sätt när de växer, bl.a. genom kompetensutveckling, eller genom att lotsa dem till olika bidrag som finns att söka. Det kan röra sig om bidrag från svenska staten, eller från EU.

Turism och kultur

TuristinformationEn viktig uppgift för Tillväxtverket är att utveckla nya basnäringar i Sverige, inom bl.a. besöksnäringen och kulturella verksamheter. På många håll i landet är turismen den näringsgren som växer snabbast, men hindren för företag som på ett eller annat sätt arbetar med turism är fler än inom många andra näringar. Besöksnäringen påverkas mycket av internationaliseringen, t.ex. blir det vanligare och vanligare att kinesiska turister besöker Sverige. De uppehåller sig inte bara i storstäderna: även i Värmland har man märkt en ökning av turister från Mittens rike, skriver NWT. Ett annat land från vilket allt fler turister kommer till Sverige är Indien.

Exportvärdet av turismen, alltså värdet av vad utländska turister konsumerar i Sverige, ökar snabbare än den totala exporten i Sverige. Exportvärdet av turismen var under 2015 mer än dubbelt så högt som värdet av Sveriges export av järn och stål.